Teiseks tingimuseks tehakse, et indulgentsi taotleja sooritaks Kiriku poolt nõuetava hea teo, näiteks palverännaku, teatava kiriku külastamise, õnnistatud medali kandmise, palve jne. Kristlane tohib haigete salvimist vastu võtta iga kord, kui ta on raskesti haige ja iga kord, kui ta seisund halveneb. Me peame läbi valusa isikliku kogemuse õppima tõelise meeleparanduse tähendust, kadunud poja alandlikku kojutulemist. Nii kummaline, kui see ka ei ole, siis üks tõsisematest pattudest on ükskõiksus. Osa tänu usuarmu eest võlgneme niisiis kogudusele.

Sisuliselt on tegemist sama asjaga, mida meie, kristlased, nimetame patuks. Mida teha, kui Mis patud on haiged jõuab äratundmisele, et ta on raskesti eksinud ja kurja teinud ning tahab seda kurja heaks teha, teda painavast süüst vabaneda? Leidub inimesi, kelle südametunnistus ei näi neid iial vaevavat; leidub teisi, kes surevad sõna otseses mõttes süümepiina ohvrina, kuid mõlemate puhul võib rääkida erandjuhtudest: iga terve ja normaalne inimene tahab aga elada "õieti" ja tema südametunnistus "vaevab" teda, kui ta selle kohustuse vastu patustab.

See on niisiis üldinimlik probleem, igavesti aktuaalne. Järelemõtlejat ei pane see imestama: inimene, kes ei tunne Jumalat, ei saa ka pattu selle kristlikus tähenduses tunda - ja niisuguseid inimesi leidub küllalt. Vaevava südametunnistuse probleemi tunnevad aga nemadki ja see sunnib neid lahendust otsima. Kõige lihtsam ongi siis patt olematuks kuulutada. Süümepiinast saab sel juhul "haiglane kompleks", mis takistab inimese "normaalset" ja "sotsiaalset" käitumist, tema "tervekssaamist".

Mis patud on haiged hulk psühhiaatreid seletab olukorda nii ja teeb oma parima, et patsienti veenda tema süütunde põhjendamatuses. Südametunnistus võib tõesti haige olla, nagu kõik, mis inimeses on - kuid ainult sel juhul võib kristlane niisuguse ravimeetodiga päri olla.

Haigusest puutumatu südametunnistuse jaoks pakub Mis patud on haiged aga maailmale teist lahendust: Jeesuse oma. Elu mõtte eitamine Meie Looja tahab, et inimene armastaks Jumalat üle kõige ja oma ligimest nagu iseennast. See on maailma põhiseadus. Kuid inimene on vaba seda täitma või täitmata jätma. Oma põhiolemuselt ongi patt inimese "ei" armastusele. Armastust mittearvestav mõte või tegu eemaldab inimest tema Loojast ja elusihist, mille Looja on talle seadnud.

Isikliku saatuse seisukohast on patt seega võõrdumine iseenesest, elu mõtte eitamine, samm isikliku kängumise suunas. Patt pole "eraasi" Kuid patul Artrosi soovituste ravi veel teinegi, mitte vähem tähtis pale: ühiskondlik. Ei ole nii salajast mõttepattu, mis sünniks "ainult minu ja Jumala vahel", mis "ei puutu kellessegi peale minu ja Jumala.

Katoliku kirik

See, kes hülgab maailma armastusepõhiseaduse ja seab selle asemele "eraseadusena" egoismi, eitab elu mõtet, mille Looja maailmale andis.

Tema tahtel oleneme kõik üksteisest, iga üksiku eksisamm pidurdab inimkonna arenemist Looja seatud ühise sihi suunas. Egoism võib olla kollektiivne, marurahvuslus, parteipoliitika või vallutussõda võivad edukad olla, kuid see ei muuda asja.

Kes teenimise asemel allutama ja vallutama hakkab, on elu vaenlane, teeb pattu. Kuid nagu iga nimetus, väljendab ka "patuste kirik" ainult üht külge Kristuse kiriku olemusest - ja kindlasti mitte kõige tähtsamat.

Account Options

Jeesus vallandas uhiuue liikumise inimese täiuslikkuse suunas. Tema kiriku kutsumuseks on kõigepealt edasi liikuda selles suunas. Meeleparandus, mida Jeesus nõuab, on oluliselt pilgu pööramine Jumala poole.

Patust pöördumine, selja pööramine halvale pole rohkem kui meeleparanduse ette valmistav aste. Kristuse kogudus on seega oluliselt "pühade kogudus", nende ühendus, keda Jumala kutse on patust pööranud, puhastanud ja täiuslikkuse teele seadnud. Jumal on nad sellele elule pühitsenud ja nad püüavad ka ise "püha" elu elada. Nende elus pole enam paika patul, nende koguduses pole paika patusel. Kas te ei tea, et natuke hapu taignat teeb kogu taigna hapuks?

Pühkige vana haputaigen välja, et te oleksite uus taigen! Kuid kõigele ei ole nad veel sobivat nime leidnud, meilegi on ülesandeid jäänud.

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jh Jeesus tervendab halvatu hingamispäeval 1Pärast seda oli juutide püha ja Jeesus läks üles Jeruusalemma. Kes nüüd esimesena pärast veesegamist sisse astus, sai terveks, ükskõik mis haiguses ta oli]. Sellal kui mina olen alles teel, astub mõni teine sisse enne mind.

Nii tarvitavad eestlased ladinakeelse excommunicatio vastena tavaliselt sõna kirikuvanne, mida ei saa kuidagi õigustada. Ladina ex tähendab välja, ära, ja communicatio - ühendus; tähttäheliselt tõlkides saaksime niisiis väljaarvamise, kusjuures on vaja teada, et see käib sakramendiosadusest väljaarvamise kohta: ekskomunitseeritud liiget ei võta kogudus armulauale, laulatusele ega haigete salvimisele. Pihile muidugi, aga sellest veidi hiljem, sest ekskommunikatsioonist rääkides on põhjust natuke kaugemalt alustada.

Kogudus kutsub alati Kiriku liikmeks saab inimene ainult siis kui ta suudab koguduse ees tõestada, et ta püüab paremuse poole, olles patule selja pööranud.

Piduliku ja avaliku ristimistalitusega võtab kogudus ta siis vastu, annab talle Jumala voliga tema patud andeks. Kui pöördunust aga uuesti patustaja saab?

Scripture Union Estonia

Sel silmapilgul ja sel määral, mil ristitud inimene Jeesusele "ei" ütleb, lahutab ta enese Kristusest ja tema kogudusest. Selle sammuga on ta end ise "välja arvanud" osadusest nendega, kes Jeesuse näidatud teel edasi sammuvad. Niisugune sündmus ei saa neid aga ükskõikseks jätta, vaid nad teevad kõik, mis nende võimuses, et päästa oma venda, kes on ekslikult hüljanud Lunastaja ja valinud tee, mis Abi Kuidas kaotada kaaluvaigud kurjusse ja hukatusse.

Mõnikord osutub aga vajalikuks seda olukorda asjaosalisele ja välisilmale ka ametlikult teatavaks teha. Patt võib ju inimese nii pimestada või nii jultunuks teha, et ta kuulutab enda ise "õigemaks kristlaseks" teistest ja oma halvad teod "kristlikumateks" kui tõeliste head Jeesus andis apostlitele võimu niisuguse patu "kinnitamiseks", avaliku patustaja üle kohtumõistmiseks vrd.

Nad võivad halvale teele asunud vennale öelda, kus ta tegelikult asub. Seda tehes ei pane nad teda aga vande alla, nagu Mis patud on haiged öeldakse, vaid teevad talle "Jumala vande all asumise" ainult teatavaks.

Spin valud ja loualuu uhendused kirikupõlu alla panema annab asjast ehk veelgi ekslikuma pildi: kristlik kogudus ei tohi ju ühtegi inimest põlata. Kui ta seda teeks, toimiks ta Jeesuse suure käsu vastu. Mis patud on haiged kogudusest väljaheitmine ei ole asjakohane väljendus: sakramendiosadusest väljaarvamise sihiks on ometi patustaja meeleparandus ja tagasipöördumine.

Nii nagu kogudus ta ükskord ristimise kaudu vastu võttis, on ta valmis teda jälle vastu võtma - erilise piduliku talituse kaudu, mille nimeks on meeleparanduse sakrament. Vana kiriku karmus Ristikoguduse esimestel sajanditel talitas suur osa kirikust meie arusaamise järele väga karmilt patustaja tagasivõtmisel koguduse liikmeks: seda peeti lubatavaks ainult kord elus. Kui üks ristitu veel teinegi kord raskesse pattu langes, ei võetud teda enam kogudusse tagasi.

Seda ainukordset meeleparanduse võimalust kutsuti siis ka "viimaseks planguks pärast laevahukku". Aja jooksul leiti siiski, et on õigem patukahetsejale seitsekümmend korda seitse korda vrd.

Ka on palju muutunud patustaja Mis patud on haiged välised vormid, kuid mitte peanõue: kogudusse tagasitulija meeleparandus peab olema siiras.

Mõte ja nimi Kolm esimest sajandit rääkis ristikogudus peamiselt kreeka keelt. Kreekas on tänapäevalgi veel meeleparanduse sakramendi nimeks Piiblist tuntud metanoia - tähttähelises tõlkes meelemuutus. Meie piht ei salga oma saksa päritolu ega anna eestlase kõrvale õigupoolest mingit pilti sellest, mida see toiming õieti tähendab. Saksa keeles oli selle sõna algtähenduseks ülestunnistamine ja selles mõttes tarvitame Mis patud on haiged meiegi. Völckeri tekst, vrd. Tõenäoliselt rääkis ka Kas kristlane, kes astub teise kristliku kiriku liikmeks, vahetab usku või ainult kirikut?

Kuidas Euroopas toodeldi artroosi valus liigesed, mis voiks olla

Väga vähestel eestlastel on olnud juhust elada pikemat aega muhamedi või budausuliste keskel. Ent alles üle minekute Mis patud on haiged nagu buda Potid liigeste ravi ristiusku saab selgeks, et sõna "usuvahetus" võib tähendada midagi oluliselt erinevat sellest, mis sünnib üleminekul ühest kristlikust kirikust teise.

Meeleparanduse vajalikkuse asjus on suurem osa kristlikke kirikuid peajoontes samal seisukohal mis katoliku kirik, kelle õpetusest meie siin kõneleme: kes tahab kristliku koguduse liige olla, peab loobuma patust ja käituma Kristuse eeskujul. Kuid koguduste tegelikus elus ja kommetes avaldub see tõekspidamine erinevalt. Katoliiklikes kirikutes rooma ja kreeka seisab piht sama väärse sakramendina ristimise, armu laua ja teiste kõrval, protestantlikes aga mitte.

Patukahetsejalt nõuab kirik, et ta tunnistaks oma patud suuliselt üles. Pihti kuulaval vaimulikul lasub suur vastutus: otsustada, kas patukahetseja meelsus lubab andeks anda või mitte, ning selgitada, mis määral ta peab oma patte heaks tegema. Kirik tahab, et patukahetseja tuleks pihile alles pärast seda, kui ta on palves Jumala ees isiklikule selgusele jõudnud, et ta kahetseb kurja ja tahab head teha.

HAIGETE SALVIMISE SAKRAMENT

Niisugusel juhul võib vaimulik ta "terveks tunnistada". Kui pihiline selle ettevalmistuseta tuleb, püüab vaimulik teda aidata, kuid mõnikord peab ta patustaja koju saatma kinnitusega, et ta ei ole veel meelt muutnud.

Lesson 6 - Kick-start your Christian life - The Pioneer School

Õieti polegi ju pihil küsimus patust, vaid hoopis meelsusest, mis paneb patustama. Halb tegu on küündimatu meelsuse väline märk; patu andeksandmine üksi "parandaks meie minevikku", kuid ei aitaks meid edasi. Meeleparandusesakrament taotleb aga oluliselt just sisemise hoiaku muutumist - ja selleni võib patune jõuda ainult Jumala armu abiga, isiklikus kahekõnes Jumalaga.

Niisugune on katoliiklik õpetus. Kiriklik pihitalitus ei saa iial asendada isiklikku pöördumist, vaid eeldab seda. Nii ei saa ka rääkida nende "võrdväärsusest". Kuivõrd Mis patud on haiged peab Kirik just seda sisemist pöördumist, nähtub tema õpetuse sellest osast, mis ütleb selgesti, et patud on andeks antud sel silmapilgul, mil ristitu oma sisimas Jumala käest andeks palub ja temale meeleparandust tõotab.

Aga milleks siis veel "Vahekohtunik"? Kui Jeesus andis kiriku juhtidele pattude andeksandmise või kinnitamise voli Joh. Pihtimine vaimulikule on aga selgesti Jeesuse tahtmine: sellepärast sisaldab siiras Valu liigese randme juures antud meeleparandusetõotus ka pihilemineku tõotuse, olgugi et äsjane patustaja kuulub siis juba andekssaanute kilda ja võiks sellisena kasvõi otsekohe armulauale minna.

Mitmesugustel põhjustel näib Mis patud on haiged ülestunnistamine "teisele inimesele" palju raskemana kui Jumalale. Nii kerkib ikka ja jälle küsimus: miks? Selleks võib muidugi anda lisapõhjusi ka teadaolevate pihiisade inimlik kvaliteet.

Kakskümmend sajandit kristlikku elukogemust ja järelemõtlemist tunnistab selgesti niisuguse "vahekohtuniku" tähtsust.

Patt ja meeleparandus

Jumal ja kogudus Jumalast kuuleme inimeste kaudu, alles nende vahendusel võime usklikeks saada. Osa tänu usuarmu eest võlgneme niisiis kogudusele. Ent ristikoguduse kuulutustöö ei seisa sugugi mitte ainult sõnalise kuulutuse edasiandmises: tema peamiseks "jutluseks" on tema eluviis - armastus, abivalmidus jne. Seda nõuab Jeesus ja Kirik kõigilt liikmeilt. Kogudusele ei saa seega ükskõik olla, kuidas tema liikmed elavad: nende heateod on tema rõõm ja uhkus, nende pahed - tema mure ja häbi. Patt Jumala tahtmise vastu on alati patt ka koguduse vastu ning nõuab leppimist ka temaga.

Vanasti toimus see leppimine siis mõnel pool ka terve koguduse osavõtul kirikus ja avaliku patukahetsusega.

Eneseanalüüs Igapäevane kogemus õpetab, et me võime kurjasti eksida isegi seal, kus arvame, et "kõik on korras". Silmapilguke tähelepanematust hoiatussildi kohal võib põhjustada õnnetuse, kus kaotab elu mitu inimest.

Samuti võime eksida oma pattude raskuse, meeleparanduse siiruse ja sobiva heakstegemise mooduse suhtes. Vaimuliku selleks koolitatud silm osutub tihti suureks abiks iseenese põhjalikumal tundmaõppimisel.

Sellepärast tuleb ka soovitada "oma" pihiisa otsimist ja temale truuksjäämist. Vaimulik, kes tunneb ja jälgib koos meiega meie usulise arenemise rada, on võrreldav perekonna arstiga.

Epikondyliidi kuunarnuki uhisravi blokaad Sanalles paisub

Alandlikkus Vaimuliku elu õpetajad näevad ei sõna ja seega patumeelsuse juurt uhkuses. Uhkusele diametraalselt vastupidise vooruse nimi on alandlikkus.

See ei tähenda mitte tuima ülekohtu talumist, nagu insinueerivad usu vastased, vaid oma olukorra erapooletut hindamist. Kui me peame oma patud "sõnadesse panema", valime hoolega - oi kui hoolega!

valu LP liigeste valu puusad valu ajal

Samas aga nõuab ausus, et me ei teeskleks. Selles dialoogis, mille põhjuseks on sõnalise enesesüüdistuse vajadus, selguvad meie mõtted, motiivid ja tee tulevikku.

Suure ja püha kolmapäeva pealelõunal pühitseme püha õlitamise salasust, mis ulatub esimeste apostlite aegadesse. Ja usupalve päästab tõbise ja Issand tõstab ta üles, ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks. Selle teenistuse ajal me palume, et Kristus teeks õlitamissalasuse läbi terveks meie hinge ja ihu. Evangeeliumi lugedes näeme iga kord, kui väga Kristus rõhutab esmalt just hinge ja alles seejärel ihu tervendamist.

Ning kasvab alandlikkus, parema meelsuse pant. Paturegister Kirik kohustab pihtima ainult raskeid patte - tähtsas asjas teadlikult ja tahtlikult toimunud üleastumisi armastusekäsu vastu. Pole vaja, et patt oleks avalik: salajane viha ligimese vastu võib olla tegu, mis lahutab Kristusest ja kogudusest.

Terav valu kogu keha liigestes Mis haiguse valus liigesed

Vaimselt täiskasvanud kristlasele ei valmista erilist raskust raskeid eksisamme Ära tunda ning neid lühidalt ja siiski nii selgesti pihtida, et pihiisa võib ta "terveks tunnistada" ilma et tal oleks vaja lisaküsimusi esitada.